Tüzük

DOĞAL SAĞLIK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı ve Merkezi

                  Madde 1– Derneğin Adı: “Doğal Sağlık Derneği’dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır. Yönetim Kurulu kararı ile Ankara içinde derneğin adresi değiştirilebilir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

Derneğin Amacı

                  Madde 2– Dernek, doğal yaşamı desteklemek ve doğal tedavilerin gelişimine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Derneğin Faaliyetleri

 1. 1. Kurs, seminer, konferans, sempozyum ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 2. 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak; gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak; tanıtıcı ve eğitici görseller ve gösteriler hazırlamak, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, organizasyonlar tertip etmek veya mevcut organizasyonlara katılmak,
 3. İnsanı ve doğayı ilgilendiren konularda bilimsel ve akademik inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve her türlü gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, müdahil olmak, sonuçları kamuoyuna ve ilgililere duyurmak,
 4. 4. İnsanın kendi ihtiyaçlarına kendisinin karar vermesi hakkını savunan, maddi ve manevi fazlalıklardan kurtulmaya yardım eden; üretici ve verici olmayı özendiren faaliyetler düzenlemek,
 5. 5. İnsanın kullandığı veya maruz kaldığı tüm ürünlerin, maddelerin ve malzemelerin niteliği, içeriği, ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkileri ve bunlardan korunma hakkında bilinçlenme ile ilgili çalışmalar yapmak, sonuçları kamuoyuna ve ilgililere duyurmak; bunlar hakkında yapılan bilinçsizleştirmeyi ortadan kaldırıcı çalışmalar yürütmek, bunlar için enstitüler ve araştırma merkezleri kurmak, işleyişlerini sürdürmek, toplanan bilgileri arşivlemek ve yayınlamak,
 6. Sade, doğal, üreten, doğayla ve yaratılışla uyumlu bir hayatın sürdürülebileceği şartların oluşturulmasını sağlamak, böyle yaşayan toplulukların varlıklarını sürdürmelerini desteklemek, bu konuda örnekler oluşturmak, çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara dahil olmak, bu çalışmaların sürekliliğini sağlamak,
 7. Doğru, sağlıklı, helal, temiz ve yaratılışa uygun beslenme alışkanlıklarının edinilmesi gibi konularda bilinç oluşturulmasına katkıda bulunmak, beden, ruh sağlığı, doğal tedaviler ve şifa kaynakları hakkında eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar ve danışmanlık yapmak,
 8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal, sportif ve kültürel tesisler kurmak, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetler organize edip yürütmek,
 9. 9. Üyelere ve dernek gönüllülerine yönelik çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri, eğitim ve sağlık birimleri, iş ve sanat atölyeleri vb. açmak ve bunları tefriş etmek,
 10. 10. Üyeleri ve dernek gönüllüleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor ve gezi gibi etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 12. 12. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 13. 13. Toplum içindeki birlik ve bütünlüğü korumak, paylaşma erdemini yaygınlaştırmak amacıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişi veya kişilere dernek bütçesinden maddi ve manevi yardımda bulunmak, desteklemek
 14. 14. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, yurt içinde ya da dışında süreli ya da devamlı ortak çalışma birimleri oluşturmak,
 16. 16. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 17. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
 18. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
 19. 19. Dernek Yönetim Kurulu tarafından dernek amaçları kapsamında belirlenecek ve planlanacak olan her türlü faaliyette bulunmak,
 20. 20. İnsan ihtiyaçlarının doğayla ve sistemle uyum içinde temine katkıda bulunmak; temiz, helal ve doğal ürünlerin üretimi, dağıtımı ve satışı ile ilgili çalışmalar ve bunlarla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçla organizasyonlar düzenlemek, mevcut organizasyonlara katılmak, danışmanlık hizmeti sunmak, proje desteği vermek, tanıtım çalışmaları yapmak,
 21. Havada, suda ve toprakta oluşan bozulma ve kirlenmelere karşı mücadele ederek ekolojik sistemin bozulmasını önleyici çalışmalar yapmak,
 22. 22. Doğal tarım konusunda resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bu konularda yasal düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak, ülkemizde doğal tarımın oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunmak ve doğal tarım ürünlerine olan talebi canlandırmak,
 23. Tıbbî ve aromatik bitkilerin doğal olarak yetiştirilmesi, kurutulup pazarlanması konusunda çalışmak ve danışmanlık yapmak,
 24. Orman, mera, tarım alanları ve sulak alanları korumak ve bu alanların amaca uygun kullanılmasını sağlamak için bilimsel ölçülerin belirlenmesine katkıda bulunmak, çayır, mera, yaylak yahut kışlak olarak kullanılan arazilerin tespit edilmesine yardım ederek bu konuda yapılan imar planlamaları ile değişikliklerine katkıda bulunmak,
 25. 25. Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin tespitine ve korunmasına katkıda bulunmak,
 26. 26. İnsanın kullandığı ve/veya maruz kaldığı tüm ürünler, maddeler ve malzemeler için ‘Temizlik ve Helallik Sertifikası’ verilmesini sağlamak için kamuoyu oluşturmak, yasal düzenlemeler yapılması için yetkili mercilere öneriler ve projeler sunmak ve bu sertifikanın yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

Derneğin faaliyet alanı

Dernek, sağlık, eğitim ve araştırma alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

                  Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan, ayırt etme gücüne sahip kısıtlı olmayan ve ergin kişilerle derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, 3 (üç) üyenin referansını alan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

                  Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelikten çıkma sebebinin ibraz edilmesini isteyebilir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

                  Madde 5– Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1– Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2– Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3– Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını on iki ay içinde ödememek,

4– Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5– Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6– Dernek tüzüğüne ve kanunlara aykırı hareketlerde bulunmak ve dernek aleyhine çalışmak,

7– Üyelik formunda doğru beyanda bulunmamak,

8– Mazeretsiz olarak üst üste iki genel kurul toplantısına katılmamak,

9– Dernek kurulları tarafından belirlenen doğal yaşam ve doğal sağlık tanımlarının aleyhindeki uygulamalara destek vermek,

10– Bu tüzük ve bu tüzüğe göre çıkarılacak Yönetmelik hükümlerine riayetsizlik veya dernek dayanışması ile ilgili prensip kararlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

11– Derneğin kamuoyunda kimliğine zarar verici nitelikte davranışta bulunmak, dernek ve dernek üyelerinin, Doğal Yaşamın ve Doğal Sağlık uygulamalarının itibarına zarar verebilecek hal ve hareketlerde bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dernek Organları

                  Madde 6– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1– Genel kurul,

2– Yönetim Kurulu,

3– Denetim Kurulu,

Yönetim Kurulu, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için, zaruri olarak oluşturulan yukarıdaki organların görev, yetki ve sorumluluklarının devredilmemesi şartıyla yeni organlar oluşturabilir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

                  Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1– Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2– Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, üç yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

                  Madde 8– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan tam üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan tam üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün tam üyelerin, bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek tam üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

                  Madde 9– Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1– Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 4– Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5– Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

  6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

  7– Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

  8– Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

  9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10– Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

   11– Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

  12- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13– Derneğin vakıf kurması,

  14- Derneğin fesih edilmesi,

  15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

  16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

    17– Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

 

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1– Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2– Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3– Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4– Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5– Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6– Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7– Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8– Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9– Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10– Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11- Derneğe üye alınması, üyelikten çıkarılma ve üyelere disiplin cezası verme hususlarında karar vermek,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13– Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

                  Madde 11– Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Cezaları

                  Madde 12: Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Disiplin Kurulunca, Yönetim Kuruluna tavsiye edilebilecek cezalar şunlardır:

 1. a) Uyarma: Üyenin, dernek amaçlarını gerçekleştirme, dernek içi uyum ve işleyişi hakkında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi,
 2. b) Kınama: Üyenin ikinci kez uyarı aldığının ve/veya derneğe karşı sorumluluklarının ve davranışlarının kusurlu görüldüğünün yazı ile bildirilmesi,
 3. c) Üyelikten çıkarma: Üyenin ikiden fazla disiplin cezası alması veya dernek amacını ve itibarını önemli ölçüde zedeleyen hareketlerde bulunma, üye sorumluluklarını uyarılara rağmen yerine getirmeme durumunda üyeliğinin iptalinin yazı ile bildirilmesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Gelir Kaynakları

                  Madde  13– Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1– Giriş aidatı: 100 TL’dir; derneğe yeni üye olanlardan üyelik süresi boyunca bir kez alınır.

2– Yıllık aidat: 120 TL’dir. Giriş aidatını ve yıllık aidatı azaltmaya veya yükseltmeye genel kurulu yetkilidir.

3– Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

4– Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

5– Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6– Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

7– Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

8- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurulan iktisadi işletme ve giriştiği diğer ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

9– Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

                  Madde 14– Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri:  Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri:  Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin İç Denetimi

                  Madde 15– Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 16- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

                  Madde 17- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

                  Madde 18- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

                  Madde 19- Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube ’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

                  Madde 20– Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, üç yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

Temsilcilik Açma

                  Madde 21– Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

                  Madde 22– Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

                  Madde 23- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Doğal Sağlık Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevirilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen bir dernek,  vakfa devredilebilir.  Ayrıca dernek parasını kuracağı vakfa da aktarabilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

                  Madde 24– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 24 (Yirmi dört) maddeden ibarettir.